Etusivu > Tutkimus- ja kehittämisohjelmat > Asiakaskeskeiset sosiaali- ja terveyspalvelut

Asiakaskeskeiset sosiaali- ja terveyspalvelut

Asiakkaan ja kansalaisten aseman parantaminen ja palvelujen asiakaslähtöisyys on nostettu keskeisiksi tavoitteiksi hallitusohjelmassa ja palvelujärjestelmän kehittämisessä. Sosiaali- ja terveydenhuollon eri toimijoiden yhteistyötä halutaan parantaa asiakkaan kannalta toimivien hoito- ja palveluketjujen turvaamiseksi.

Rakenteiden muutos edellyttää toimia

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä on murroksessa. Hallitusohjelman linjaukset kuntarakenteen uudistamisesta vaikuttavat sekä palvelujen järjestämiseen, toimivuuteen että palvelujärjestelmän rakenteisiin. Yksityissektori on vahvistanut asemaansa terveyspalvelujen tuottajana, yrityskoko on kasvanut ja monituottajamallit ovat yleistyneet. Kunnallisen työterveyshuoltojärjestelmän rakennemuutos 2000-luvulla on johtanut useisiin liikelaitostamisiin.

Väestörakenteen muutosten vuoksi palvelujärjestelmältä vaaditaan parempaa kustannusvaikuttavuutta. Huoltosuhteen heikentyessä palvelujärjestelmän rahoituksen ja sen kestävyyden turvaaminen edellyttävät uusia ratkaisuja. Asiakkaan tarpeen kokonaisvaltainen arviointi ja siitä lähtevä palvelujärjestelmän eri toimijoiden yhteistyö (case management) tarjoaa mahdollisuuksia parantaa sekä vaikuttavuutta että taloudellisuutta.

Ohjelman tavoitteet

Ohjelmassa toteutetaan asiantuntijayhteistyötä, tutkimus- ja kehittämishankkeita ja yhteisiä seminaareja, joiden tavoitteena on

  1. kehittää asiakaskeskeisiä (case management) hoito- ja palveluketjuja sekä eri toimijoiden yhteistyötä kohteena erityisesti työkyvyttömyysriskissä olevien työntekijöiden työhön paluu, terveyshyötymalli pitkäaikasairaiden hoidossa sekä nuorten, työikäisten ja vanhusten terveyspalvelut
  2. parantaa palvelujärjestelmän kokonaistoimivuutta koskevan tiedon keruuta
  3. tuottaa tutkimukseen perustuvia ehdotuksia palvelujärjestelmän rahoituksen riittävyyden ja kestävyyden turvaamiseksi
  4. arvioida palvelujärjestelmän vaikuttavuutta, taloudellisuutta ja rahoitusmalleja
  5. parantaa työhyvinvointia ja tuottavuutta sosiaali- ja terveysalalla.

Ohjelman toteutukseen osallistuvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos, Säteilyturvakeskus, Kansaneläkelaitos, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus sekä muita alan toimijoita. Ohjelman koordinaattori on osastojohtaja Markku Pekurinen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

Yhteystiedot

Markku Pekurinen
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
etunimi.sukunimi@thl.fi

 

  |  Sivu päivitetty: 2015-11-13 17:13:15