Kaivostoiminnan riskit

RISKY-ohjelma on laajentunut käsittelemään kaivosturvallisuutta. Tavoitteena on lisätä kaivostoiminnan ja kaivosjätealueiden turvallisuutta monialaisen SOTERKO-yhteistyön kautta.

Ohjelmassa

  • lisätään tietoisuutta kaivostoiminnan terveys- ja ympäristöriskeistä
  • edistetään riskinarviointiin, ympäristö-vaikutusten arviointiin ja riskien hallintaan tarkoitettujen työkalujen käyttöä
  • panostetaan riskien hallintaan perustuvan turvallisuuskulttuurin levittämiseen sekä viranomaisten että toiminnanharjoittajien ja konsulttien parissa. Kaivostoiminnan huomattavista taloudellisista ja työllisyysvaikutuksista riippumatta pitää varmistaa korkeatasoinen kansallinen kyky terveys- ja ympäristöriskien hallintaan.

Ympäristön kannalta hankalimpien metallikaivosten ja -rikastamojen isona ongelmana on vesienhallinta, ja siihen liittyvät tahattomat ja tahalliset päästöt vesistöihin. Vesienhallintaan liittyvä johtaminen, asiantuntemus, mitoitus ja turvamarginaalit ovat avainasemassa kaivosten ympäristöturvallisuuden parantamisessa. Kaivosten vesienhallinnan riskien pienentäminen onkin myös yhtenä tavoitteena SOTERKO -yhteistyössä liittyen kaivosten riskeihin.

Kaivosten riskit arktisella alueella on myös syytä nostaa yhdeksi SOTERKO-RISKY kaivosten riskit-aihealueen teemoista. Suomen arktinen strategia toteaa, että ympäristönäkökulma on otettava huomioon kaikessa toiminnassa arktisella alueella. Strategian mukaan Suomen tavoitteena on mm. nostaa arktiset ympäristökysymykset ja riskit esille kansainvälisessä yhteisössä sekä tukea voimakkaammin arktista tutkimusta ja ympäristön tilan pitkäaikaista seurantaa päätöksenteon pohjana.

Ohjelman tavoitteet

Ohelman tavoitteena on

  • kehittää kaivosalaan liittyvää yhteistyötä eteenpäin
  • edistää Opasnet/MINERA-työkalujen käyttöä
  • edistää Kaivosten YVA-oppaan käyttöä
  • suunnitella ja toteuttaa tutkimushankkeita kaivostoiminnan riskestä (esim. HIME-hanke, AACA)
  • osallistua SOTERKO-RISKY kaivosfoorumiin ja muut kaivosalan verkostoihin
  • hakea rahoitusta yhteisille tutkimus- ja kehityshankkeille
  • järjestää seminaari terveys- ja ympäristöriskien arvioinnista ja hallinnasta kaivostoiminnassa.

SOTERKO-RISKY kaivosfoorumi kokoontuu noin kaksi kertaa vuodessa ja mukana ovat myös aluehallintovirastot ja ELY-keskukset. Kokouksissa käydään läpi ajankohtaisia kaivosasioita, pidetään asiantuntijaseminaareja sekä keskustellaan hankeideoista ja rahoitusvaihtoehdoista.

Ohjelman vastuuhenkilö on Antti Kallio (STUK). Mukana hankkeessa on THL, TTL, SYKE, IL ja VTT.

Yhteystiedot

  |  Sivu päivitetty: 2015-11-13 17:12:43