Etusivu > Tutkimus- ja kehittämisohjelmat > Tietovarantojen kehittämisohjelma

Tietovarantojen kehittämisohjelma

Tietovarantojen kehittämisohjelman tarkoituksena on väestön hyvinvointiin liittyvän tiedonhallinnan tehostaminen ja kehittäminen. Kansallisten rekistereiden, tilastovarantojen ja suurten tutkimusaineistojen parempi hyödynnettävyys tarjoaa kasvavia mahdollisuuksia suomalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä.

Tietovarannot merkittävä tekijä hyvinvoinnin edistämisessä

Yhtenäisesti toimivat, eri tahojen monipuolisesti ja helposti käytettävissä olevat tietovarannot ovat suomalaisen terveyden ja hyvinvoinnin tutkimuksen keskeinen menestystekijä. Tietovarannot ovat kansainvälisesti ainutlaatuisia ja kiinnostavia aineistoja. Ne ovat sosiaali- ja terveyspalvelujen toiminnan kehittämisessä merkittävä apu. Tietovarantojen kehittämisohjelma muodostaa SOTERKO-yhteenliittymän työkentässä oman poikkitieteellisen kokonaisuutensa.

Ohjelman tehtävät

Tietovarantojen kehittämisohjelman tehtävät ovat:

  • väestön hyvinvointiin ja terveyteen liittyvän tiedon ja tutkimusaineistojen hallinnan tehostaminen
  • julkisella rahoitustuella luotujen tietovarantojen käytön edistäminen
  • hyvinvointia ja terveyttä koskevan tilastotuotannon kehittäminen sekä
  • tutkimuksen tuki- ja infrastruktuuripalvelujen yhteensovittaminen.

Laitosten yhteistyöllä tulee kehittää tietovarantoja näkyvämmiksi ja luoda niiden hyödyntämisen käytäntöjä, jotka palvelevat sekä laitosten omia tutkijoita ja asiantuntijoita, että tietovarantojen ulkopuolisia käyttäjiä. Ohjelma tukee näin yleisemminkin kansallisten tietovarantojen avoimen käytön edistämistä ja tutkimuksen tuki- ja infrastruktuuripalvelujen yhteensovittamista ajankohtaisten valtakunnallisten ohjelmien ja strategisten linjausten, kuten hallitusohjelman mukaisesti.

Ohjelman toteuttamisen osa-alueet

Yhteistyöryhmä edistää tietovarantojen ylläpitäjien, tutkijoiden ja asiantuntijoiden vuorovaikutusta ja yhteisten toimintakäytäntöjen kehittämistä. Yhteistyöryhmä on laatinut syksyllä 2011 yhteisen työsuunnitelman, jonka toteuttamiseen organisaatiot sitoutuvat. Ohjelman toteuttaminen jakautuu viiteen osa-alueeseen:

  1. Tietovarantojen tunnistamisen tehostaminen
  2. Tietovarantojen hallinnan ja säilytyksen parantaminen
  3. Tietovarantojen löydettävyyden, käytettävyyden ja saatavuuden edistäminen
  4. Tietovarantojen tuottamiseen ja hallintaan liittyvän osaamisen kasvattaminen ja avoimuutta suosivien toimintakulttuurien edistäminen
  5. Lainsäädännöllisten haasteiden esiintuominen SOTERKO:n toimivallan puitteissa.

Ohjelmalla on koordinaattori ja yhteistyöryhmä ja ohjelmaa koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Yhteistyöryhmässä ovat edustettuina Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lisäksi Työterveyslaitos, Säteilyturvakeskus, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (Fimea) ja Kansaneläkelaitos (Kela) sekä Eläketurvakeskus. Myös Tilastokeskus on kutsuttu mukaan osallistumaan haluamallaan tavalla.

Yhteystiedot

Mari Mäkinen
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
etunimi.sukunimi@thl.fi

Antti Tuomi-Nikula
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
etunimi.sukunimi@thl.fi

 

  |  Sivu päivitetty: 2015-11-13 17:14:09